gdnn-gdtxcammy.edu.vn

Ban Giám đốc

 • Nguyễn Doãn Thức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám Đốc
  • Điện thoại:
   0985315638
  • Email:
   ductriteo@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung

 • Nguyễn Thanh Nông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Email:
   chutichsongnhan@gmail.com