gdnn-gdtxcammy.edu.vn

Chi bộ Đảng

 • Nguyễn Doãn Thức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0985315638
  • Email:
   Ductriteo@gmail.com